Algemene voorwaarden SpaceStar

Versie, 1 oktober 2010

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten voor detachering, (organisatie-) advisering, interim – en projectmanagement, alsmede voor alle overige vormen van professionele dienstverlening en verbintenissen tussen SpaceStar en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, die direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van SpaceStar, hierna in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘opdrachtnemer’.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt de partij met wie opdrachtnemer een rechtsverhouding aangaat, aangeduid als opdrachtgever. Onder kandidaten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de persoon of personen welke door opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen. Indien enige bepaling in de algemene voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen.

1.3 Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.

1.4 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover opdrachtnemer die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

1.5 In het geval van op -en aanmerkingen op deze algemene voorwaarden of de (gebrekkige) uitvoering hiervan, kunt u te allen tijde terecht op onze internetsite, www.spacestar.nl2. Offerte / aanbieding

2.1 Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van één maand.

2.2 Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt SpaceStar zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten.

2.3 Aanvaarding van de offerte/aanbieding en van de wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke bevestiging van opdrachtgever.

2.4 De opdrachtgever kan de opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd zonder kosten tussentijds opzeggen.

 De opzegtermijn bedraagt 1 maand.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kandidaten werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

3.2 In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht dan wel gedeelten daarvan in het bedrijf/op het werkterrein van opdrachtgever.

3.3 Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, dient de opdrachtgever om niet aan de opdrachtnemer dan wel aan de door de opdrachtnemer aangewezen personen, kantoorruimte en de bijbehorende faciliteiten, zoals deze door opdrachtnemer wenselijk worden geacht, ter beschikking te stellen.

3.4 De opdrachtgever verbindt zich om de opdrachtnemer de volle gelegenheid te geven tot het bij voortduring kunnen uitvoeren en voltooien van de verstrekte opdracht. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor het ter beschikking stellen van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

3.5 Opdrachtnemer heeft het recht om haar medewerkers gedurende 12 werkdagen per kalenderjaar terug te trekken uit een lopende opdracht voor het volgen van cursussen, workshops, overleg en dergelijke. Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

3.6 Opdrachtnemer is gerechtigd om in onderling overleg derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht waarbij deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht zijn.

3.7 SpaceStar kan in overleg met de opdrachtgever de bemensing van de opdracht wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verlenen diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht nadelig beïnvloeden. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever, in overleg met SpaceStar plaatsvinden.4. Meer- en minderwerk

4.1 Opdrachten tot meer- of minderwerk zullen schriftelijk door de opdrachtgever dienen te worden bevestigd, onverminderd het recht van opdrachtnemer om niet schriftelijk opgedragen meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van meer- of minderwerk zal de opdrachtnemer daarvan aan opdrachtgever een specificatie doen toekomen, waarbij het daadwerkelijk aantal verbruikte uren gefactureerd zal worden.

4.2 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als de tussentijdse aanpassing het overeengekomen tarief/honorarium of kostenvergoedingen beïnvloedt, zal SpaceStar dit de opdrachtgever binnen 14 dagen melden.

5. Tarieven

5.1 De vergoeding voor de opdrachtnemer wordt berekend door het door hem overeengekomen uurtarief voor de ingezette kandidaat te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de kandidaat is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn berekend exclusief omzetbelasting maar inclusief reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen.

5.2 De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen één keer per jaar (in januari) worden gewijzigd, indien ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of cao-afspraken de lonen, c.q. de arbeidsvoorwaarden van het door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voorvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden.

5.3 Indien de medewerker van opdrachtnemer werkzaamheden gaat verrichten die behoren bij een hogere functieklasse bij de opdrachtgever dan is aangegeven in de overeenkomst, wordt vanaf dat moment het tarief gehanteerd dat hoort bij die hogere functieklasse.

5.4 De kosten van zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

6. Garanties

6.1 De kandidaten van opdrachtnemer worden altijd aangeboden met de volgende 10 garanties:

  • HBO-garantie
  • Ervaringsgarantie
  • Competentiegarantie
  • Referentiegarantie
  • Regiogarantie
  • Prijsgarantie
  • Opzeggarantie (conform artikel 2.4)
  • Overnamegarantie (conform artikel 6.2)
  • Offertegarantie
  • Groene inhuurgarantie

6.2 De kandidaten van opdrachtnemer kunnen indien wenselijk kosteloos worden overgenomen door opdrachtgever in eigen dienstverband.

7. Facturering, betaling en reclames

7.1 Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van tweewekelijkse facturering (achteraf).
7.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is.

8. Overmacht en wanprestatie

8.1 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt na hiertoe te zijn gemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer worden opgeschort.9. Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen, welke door de door opdrachtnemer ingezette kandidaten worden veroorzaakt aan opdrachtgever of aan derden, onder schade en/of verliezen wordt onder meer verstaan schade aan het desbetreffende werk/project en/of eigendommen van opdrachtgever of derden, gevolgschade, schade aan personen en overige directe en indirecte schade. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die kandidaten van opdrachtnemer zijn aangegaan of welke op andere wijze door hun toedoen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van deze derden.

9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van mogelijke vorderingen van verrichte werkzaamheden door aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kandidaten.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer dan ook ter zake van mogelijke vorderingen van het aan opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel en/of derden als bedoeld in artikel 9.1 en 9.2

10. Geheimhouding

10.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen, en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

11. Geschillen

11.1 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van opdrachtnemer is gevestigd.12. Intellectueel eigendom

12.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

12.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.13. E-mail en internetgebruik

13.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen door middel van e-mail met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e-mail en internet kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van een e-mail, zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer bepalend.

14. Inwerkingtreding

14.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2010.